Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky (ďalej „VOP“) upravujú práva a povinnosti prevádzkovateľa portálu a používateľov tohto portálu.
Prevádzkovateľom portálu je:


BLICHÁR Prešov,s.r.o.

Pod Kamennou baňou 41,080 01 Prešov

IĆO: 36749559

DIĆ:2022339473

IĆ DPH:SK2022339473

zapísaná v obch. registri Okr.Prešov,odd:Sro,vložka:18393/P

Kontaktné údaje:

Tel.+421 903526816, +421 948 026 919

email:objednavky@pracovneodevypo.sk

www.pracovneodevypo.sk

 

Právne vzťahy, ktoré VOP neupravuje a spory s tým vzniknuté, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými zákonmi v platnom znení.
zákon č. 40/1964 Z. z., občiansky zákonník,
zákon č. 250/2007 Z. z., o ochrane spotrebiteľa,
zákon č. 108/2000, o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji
zákonom č. 22/2004 Z. z., o elektronickom obchode
zákonom č. 513/1991 Z. z.
zákonom č.102/2014 Z.z.

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vymedzenie pojmov

Spotrebiteľská zmluva je každá zmluva bez ohľadu na právnu formu, ktorú uzatvára dodávateľ so spotrebiteľom.

„Predávajúci“ - dodávateľ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

„Kupujúci“ – spotrebiteľ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

„Kupujúci“ - podnikateľ je právnická osoba, ktorá koná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti a nakupuje výrobky alebo užíva služby za účelom svojho podnikania ich ďalším predaja či obchodovaním s nimi.

„Tovar“ – výrobok alebo služba ktoré si kupujúci kúpil alebo objednal u predávajúceho

„Elektronická objednávka“- Odoslaný elektronický formulár, ktorý obsahuje informácie o kupujúcom, o objednanom tovare z internetového obchodu www.pracovneodevypo.sk a o celkovej cene objednávky.
„Obchodné podmienky“- Bližšie upravujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho, tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy.

 

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cena

Ceny jednotlivých produktov sú uvádzané v eurách / € /, sú koncové vrátane dane z pridanej hodnoty (DPH) a všetkých ostatných daní. Kupujúci má možnosť zoznámiť sa s lehotou, počas ktorej je platná daná ponuka vrátane ceny.

Konečná cena „cena celkom“ uvádzaná v objednávkovom formulári ako aj pri voľbe platby je koncová cena vrátane DPH a všetkých ostatných daní a poplatkov (poštovné, balné)  ktoré musí spotrebiteľ pre získanie výrobku alebo služby zaplatiť. Túto cenu nie je možné jednostranne meniť.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeny cien, v prípade tlačových chýb, zmeny peňažných kurzov, pri výraznom náraste inflácie alebo pri výrazných zmenách dodávateľských podmienok od výrobcov a ostatných dodávateľov tovaru. O týchto okolnostiach je prevádzkovateľ povinný kupujúceho bezodkladne informovať. Kupujúci je v týchto prípadoch oprávnený odstúpiť od zmluvy.

Kúpna cena je splatná najneskôr pri prevzatí tovaru v prípade dobierky alebo osobného prevzatia. Kupujúci môže za tovar zaplatiť nasledovnými spôsobmi:

 • prevodným príkazom

Predfaktúru uhradí kupujúci zo svojho účtu v banke alebo cez elektronické bankovníctvo na účet prevádzkovateľa  vedený v Poštovej banke, a.s. Ako variabilný symbol kupujúci uvedie číslo objednávky, ktoré bude uvedené v e-maily o potvrdení objednávky.

 • dobierkou

Cenu za objednaný tovar kupujúci zaplatí až pri jeho prevzatí na pošte alebo od kuriéra.

 • v hotovosti

Cenu za objednaný tovar zaplatí kupujúci v hotovosti pri osobnom prevzatí tovaru od prevádzkovateľa.

 • Prevádzkovateľ stanovuje poštovné a balné, ktoré sa v objednávke pripočítava k hodnote tovaru a ktoré je kupujúci povinný zaplatiť spolu s cenou tovaru, tak ako je to uvedené na objednávke. O výške poštovného a balného prevádzkovateľ informuje na stránke www.pracovneodevypo.sk.

 

Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy

Kupujúci si vyberie produkt na základe aktuálnej ponuky uverejnenej v elektronickom obchode s ohľadom na dostupnosť.

Pomocou tlačidla „do košíka“ pridá vybraný produkt v požadovanom množstve do košíka. Po skončení výberu produktov prejde zákazník na „nákupný košík“ skontroluje jeho stav (produkt, vlastnosti produktu ako napríklad farba, veľkosť a objednané množstvo a stanovenú cenu) a zvolí „potvrdiť nákup“. Na nasledovnej stránke vyplní všetky potrebné informácie k úspešnému dokončeniu objednávky (kontaktné údaje, firemné údaje), zvolí možnosť doručenia, súhlasí s obchodnými podmienkami  a pokračuje na možnosti platby. Tu po zvolení typu platby potvrdí a  dokončí objednávku. Pri voľbe on-line platby je automatický presmerovaný do platobnej brány k realizácii platby. Po úspešnej realizácii platby je objednávka automaticky označená ako uhradená. V prípade že sa nepodarí overiť stav platby, je táto skutočnosť označená na objednávke a predávajúci ju overí manuálne.  Zákazník je informovaný správou odoslanou na zadanú emailovú adresu o úspešnej objednávke, zvolenom spôsobe platby poprípade aj úspešnom prevedení platby.

Práva a povinnosti predávajúceho

Predávajúci je povinný:

 1. dodať na základe objednávky potvrdenej predávajúcim kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu,

 2. zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR

 3. odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi (daňový doklad).

Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.

Predávajúci má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa so zákazníkom nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky bude zákazník informovaný telefonicky alebo e-mailom a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené v lehote do 14 dní na ním určený účet, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak. 

Práva a povinnosti kupujúceho

Kupujúci je povinný:

 1. prevziať zakúpený alebo objednaný tovar,

 2. zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru,

 3. nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho,

 4. potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osobyPri odoslaní  objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil a súhlasí s týmito obchodnými podmienkami.

Návrhom na uzatvorenie zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru na internetovej stránke, zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim a prijatím objednávky predávajúcim. Takto uzatvorenú zmluvu nie je možné jednostranne meniť (zmluvu je možné zrušiť na základe dohody oboch strán).

Pri každej potvrdenej objednávke kupujúcim, má právo predávajúci požadovať zálohovú platbu vopred minimálne 50% zo sumy objednávky.


TOVAR NA ESHOPE PRAVIDELNE AKTUALIZUJEME. NAKOĽKO PREVÁDZKUJEME AJ VZORKOVŇU, MÔŽE PRI OBJEDNÁVKE ZRIEDKAVO NASTAŤ ROZDIEL V AKTUÁLNYCH SKLADOVÝCH ZÁSOBÁCH. PRI AKEJKOĽVEK NEZROVNALOSTI BUDE ZÁKAZNÍK INFORMOVANÝ.

Objednávka, ktorá bude zasielaná poštou alebo iným prepravcom musí byť minimálne v hodnote 3,- EUR.

 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dodanie tovaru

Priemerná doba dodaniu tovaru po obdržaní objednávky je do 5 pracovných dní. Vo výnimočných prípadoch môže byť doba dodania tovaru dlhšia,o čom bude kupujúci včas informovaný.


Predávajúci po prijatí úhrady ( po pripísaní platby na účet ) pri zvolenej platbe vopred, alebo po potvrdení objednávky pri dobierke dodá tovar najneskôr do 14  pracovných dní, alebo podľa dohodnutých dodacích podmienok.

V prípade, že dodávateľ uvedený tovar nemá skladom, bude kupujúci o tejto skutočnosti vyrozumený a bude s ním dohodnutý ďalší postup.

Kupujúci je povinný pri preberaní zásielky skontrolovať obal a v prípade akéhokoľvek poškodenia, je potrebné spísať protokol o zistených vadách, alebo poškodenie zapísať do dodacieho listu, ktorý príjemca podpisuje.

V takom prípade treba skontrolovať obsah a poškodenie zásielky priamo na mieste preberania.

Vylúčenie zodpovednosti

Predávajúci nezodpovedá za škody na predmete kúpy a jeho nekompletnosť ako aj za oneskorené dodanie spôsobené prepravcom. Predávajúci nezodpovedá za nedoručenie tovaru ak objednávateľ uviedol nesprávnu adresu dodania, telefónne číslo alebo sa v čase plánovaného dodania predmetu kúpy nezdržiaval na adrese kam požadoval jeho dodanie.

Predávajúci nezodpovedá za skazenie tovaru pokiaľ nebol skladovaný v súlade s podmienkami uvedenými od výrobcu, alebo odporúčaniami predávajúceho.

V prípade, že obal bude poškodený a nebude o tom spísaný protokol alebo to nebude zapísané v dodacom liste, pričom k poškodeniu obalu došlo počas dopravy a aj napriek tomu si kupujúci reklamáciu uplatní, prevádzkovateľ takúto reklamáciu považuje za neopodstatnenú a nebude uznaná. Kupujúci je povinný dodaný tovar skontrolovať bez zbytočného odkladu po jeho prevzatí. Ak kupujúci zistí nekompletnosť tovaru alebo akékoľvek poškodenie  tovaru spôsobené prepravou, ktoré sa neprejavuje vonkajším  poškodením obalu, je povinný reklamáciu bezodkladne najneskôr však do troch dní  od prevzatia zásielky uplatniť u prevádzkovateľa. Inak sa dodávka považuje za kompletnú a bez závad a reklamácie z tohto titulu nebudú akceptované.

Cena za dopravu je zobrazená pri voľbe možností doručenia pred potvrdením objednávky a závisí od celkovej váhy či ceny objednávky.

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Záruka, záručný list

Zákonná záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť od prevzatia tovaru kupujúcim. Ak je na tovare, obale tovaru alebo v pribalenom návode vyznačená lehota na použitie, záručná doba neskončí pred uplynutím tejto lehoty.

Na žiadosť kupujúceho je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou (záručný list).

Ak to povaha tovaru umožňuje, postačí namiesto záručného listu doklad o kúpe.

Vyhlásením v záručnom liste vydanom kupujúcemu alebo v reklame predajcu môže predávajúci poskytnúť záruku presahujúcu rozsah zákonnej záruky.

 Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie, mechanické poškodenie apod.

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Reklamačný poriadok

Reklamácie

V prípade reklamácie tovaru zašlite tovar na adresu:

BLICHÁR Prešov,s.r.o.

Francisciho 36,080 01 Prešov

Do zásielky priložte faktúru ideálne aj s popisom chyby výrobku pre rýchlejšie identifikovanie danej chyby.
Tovar (napríklad obuv) je POTREBNÉ OČISTIŤ, nakoľko s tovarom je manipulované pri reklamačnom procese a výrobca môže odmietnuť zachádzať s tovarom pri jeho znečistení a vrátiť ho späť.

Predávajúci prijíma reklamácie každý pracovný deň v čase od 8.00 do 16.00 a to e-mailom na adresu: objednavky@pracovneodevypo.sk, alebo zaslaním tovaru na uvedenú adresu predávajúceho.

V prípade ak ide o reklamáciu kvality a obsahu predmetu kúpy, reklamačné konanie začne až po obdržaní reklamovaného predmetu. V prípade ak sa jedná o reklamáciu kvality (skazenia) predmetu kúpy, pričom od dodania predmetu kúpy kupujúcemu ubehlo viac ako 30 dní, je kupujúci pre účely uznania reklamácie povinný preukázať vhodnosť uskladnenia predmetu kúpy, ktorý reklamuje. Kupujúci je povinný vybaviť reklamáciu najneskôr do 30 dní od začatia reklamačného konania a o výsledku reklamačného konania informovať kupujúceho a to buď emailom alebo telefonicky. V prípade oprávnenej reklamácie pokiaľ je závada neodstrániteľná, predávajúci dodá kupujúcemu nový tovar, alebo vráti peniaze vo výške ceny podľa pôvodnej objednávky.- Predávajúci vydáva tento Reklamačný poriadok v súlade s § 18 zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej „ZoOS“) a v súlade aj s ostatnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

- Účelom Reklamačného poriadku je informovať kupujúceho o rozsahu, podmienkach a spôsobe uplatnenia zodpovednosti za vady výrobkov a služieb (ďalej 'reklamácia') vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť a o vykonávaní záručných opráv.

- Tento reklamačný poriadok je v súlade s §18 ods. 1  Zákona o ochrane spotrebiteľa a je zverejnený na internetovej stránke prevádzkovateľa.

 - Tento Reklamačný poriadok sa vzťahuje na predaj tovarov a poskytovanie služieb zo strany predávajúceho pre kupujúcich, ktorí spĺňajú definíciu spotrebiteľa v zmysle platných právnych predpisov.

- Tento reklamačný poriadok nahrádza vyhlásenie predávajúceho v zmysle ustanovenia § 620 ods. 5 Občianskeho zákonníka, ktorým predávajúci určuje podmienky a rozsah záruky, ak záručná doba vyznačená v záručnom liste je dlhšia ako zákonom garantovaná záručná doba.

 - Podmienky záruky vyznačené predávajúcim v záručnom liste majú prednosť aj pred ustanoveniami tohto Reklamačného poriadku.

 Zodpovednosť za vady:

- Predávajúci -zodpovedá za vady tovaru pri prevzatí kupujúcim (§619ods.1 Občianskeho zákonníka) a za vady , ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe (§619 ods. 2). Záručná doba je 24 mesiacov ( §620 Občianskeho zákonníka).

- Záručná doba pre tovar nakúpený na podnikanie sa riadi OZ a záručná doba je 12 mesiacov pokiaľ nie je dohodou medzi predávajúcim a kupujúcim dohodnutá dlhšia záručná doba.

- Kupujúci je oprávnený si tovar pred prevzatím prezrieť. Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru, ktoré mohol kupujúci pri prehliadke zistiť, najmä nezodpovedá za to, ak kupujúci neskôr bude reklamovať chýbajúce príslušenstvo tovaru alebo mechanické poškodenie tovaru zistiteľné pri prehliadke. Predávajúci za takéto vady nezodpovedá ani vtedy, ak kupujúci nevyužil možnosť vykonať prehliadku tovaru.

- Pri použitých veciach je záruka 12 mesiacov (§619 ods. 2 Občianskeho zákonníka)  predávajúci nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením pred predajom.

- Pri veciach predávaných za nižšiu cenu z dôvodu vady je záručná doba 24 mesiacov. Predávajúci nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena (§619 Občianskeho zákonníka).

- Vyhlásením v záručnom liste vydanom kupujúcemu alebo  v reklame predajcu môže predávajúci poskytnúť záruku presahujúcu rozsah záruky ustanovenej zákonom, pričom podmienky a rozsah tejto záruky sa určí v záručnom liste (§620 ods. 5 Občianskeho zákonníka).

- Záruky začínajú plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim (§621 Občianskeho zákonníka).

- Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po skončení opráv bol povinný tovar prevziať sa do záručnej doby nezarátava. Ak dôjde k výmene tovaru, začína plynúť záručná doba od prevzatia tovaru (§627  Občianskeho zákonníka).

- Práva zo zodpovednosti za vadu tovaru, pre ktorý platí záručná doba zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe (§626  Občianskeho zákonníka)

- Záruka sa vzťahuje len na funkčné poruchy spôsobené výrobnou vadou.

Záruka sa nevzťahuje najmä na:

- vady a poškodenia tovaru spôsobené prirodzeným alebo mechanickým poškodením tovaru a jeho komponentov, vrátane náhodného;

- vady a poškodenia tovaru spôsobené znečistením tovaru alebo jeho častí v dôsledku zanedbania údržby;

- vady a poškodenia tovaru spôsobené používaním tovaru v podmienkach, ktoré svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia nezodpovedajú podmienkam, v ktorých sa tovar bežne používa;

- vady a poškodenia tovaru spôsobené v dôsledku živelnej udalosti;

- vady a poškodenia tovaru spôsobené násilným poškodením tovaru;

- vady a poškodenia tovaru spôsobené nedodržaním zásad používania tovaru;

- tovar, u ktorého vypršala dňom prevzatia do opravy záručná doba;

- vady a poškodenia tovaru spôsobené použitím iných komponentov, než odporúčaných výrobcom alebo dodávateľom, rovnako ako aj opravou či modifikáciou osobami inými, než osobami autorizovanými výrobcom alebo dodávateľom;

- vady a poškodenia tovaru, o ktorých kupujúci pred prevzatím tovaru vedel;

- vady a poškodenia tovaru, ktoré si kupujúci spôsobil sám alebo, ktoré boli spôsobené neodbornou montážou tovaru.

 Uplatnenie zodpovednosti za vady (reklamácia):

 - Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú priamo u predávajúceho. Pri reklamácii je potrebné doložiť  doklad o zakúpení , prípadne iným spôsobom nevzbudzujúcim podozrenie , že tovar bol zakúpený  u predávajúceho. V prípade, že si zákazník uplatňuje právo zo záruky presahujúcej rozsah záruky stanovenej zákonom, je potrebné predložiť originál záručného listu.

- ak reklamovaný tovar kupujúci zasiela na adresu predávajúceho, zasiela ho na vlastné náklady a riziko, nie na dobierku. Tovar zaslaný na dobierku predávajúci nepreberie.

- predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď, ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad alebo zaslať elektr. správu/ SMS, email/ najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

Spôsob vybavenia reklamácie:

- Vybavením reklamácie sa v zmysle ust. §2 písm. m/ ZoOS rozumie: ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná alebo elektronická(SMS, email) výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

- Ak kupujúci uplatní reklamáciu, predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo určená osoba je povinný poučiť kupujúceho o jeho právach podľa všeobecného predpisu (§622 a 623 Občianskeho zákonníka); na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré z týchto práv kupujúci uplatňuje, je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

- Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola takáto vada bezplatne, včas a riadne odstránená.

- Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bez-závadnú.

- Ak sa po prijatí reklamácie zistí, že vec má vadu, ktorá je neodstrániteľná, a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť.

- ak ide síce o odstrániteľnú vadu, ale kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa tej istej vady ani po tretej oprave vec riadne užívať má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť.

- v prípade, že má vec súčasne najmenej tri rôzne odstrániteľné vady, pričom každá z nich bráni v riadnom užívaní má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť.

-  Ak ide o neodstrániteľnú vadu, ktorá ale nebráni riadnemu užívaniu tovaru má predávajúci právo na primeranú zľavu z ceny výrobku

 - Ak reklamácia nie je vybavená do 30 dní má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť.

 Tento reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť jeho vydaním a ruší všetky predchádzajúce ustanovenia a zvyklosti súvisiace s vybavovaním reklamácií a zárukou na tovar.

Pre reklamovanie tovaru, si taktiež pripravte doklad o kúpe: pokkladničný doklad, alebo faktúru.

 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Výmena / vrátenie tovaru - odstúpenie od zmluvy

 Odstúpenie od kúpnej zmluvy / Vrátenie - Výmena tovaru

Kupujúcemu vzniká právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu za podmienok upravených zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len 'Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru') a to do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode. Odskúšať však neznamená začať tovar používať a následne ho vrátiť predávajúcemu. Tovar musí byť čistý, funkčný, nepoškodený, v pôvodnom obale.

Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci, alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru.
K tovaru priložte originál faktúry.
Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u predávajúceho v listinnej podobe, alebo emailom na adrese :objednavky@pracovneodevypo.sk

Tovar (nepoužitý = bežným spôsobom vyskúšaný, nie nosený - čistý, funkčný, nepoškodený, v pôvodnom obale.), ktorý si prajete vrámci 14dňovej lehoty vrátiť alebo vymeniť či už za inú veľkosť, alebo iný model zabaľte tak, aby sa nepoškodil jeho obal (napríklad originál krabica obuvi a pod.)

Uveďte prosím či sa jedná o výmenu tovaru, alebo vrátenie tovaru.
V prípade že sa jedná o vrátenie tovaru uveďte číslo účtu  /v tvare IBAN / pre finančné vysporiadanie.
V prípade, že sa jedná o výmenu tovaru uveďte požadovaný model a veľkosť, za ktorý si prajete objednaný tovar vymeniť.
Zaslanie vráteného tovaru je na vlastné náklady kupujúceho na adresu :

BLICHÁR Prešov,s.r.o.

Francisciho 36,080 01 Prešov

UPOZORNENIE: Na tovar vyhotovený priamo na žiadosť kupujúceho sa nevzťahuje 14-dňová  lehota vrátenia tovaru!!

Vrátenie peňazí

sa realizuje na základe písomnej žiadosti, alebo žiadosti zaslanej e-mailom na objednavky@pracovneodevypo.sk s týmito náležitosťami:

číslo objednávky, alebo faktúry
číslo Vášho účtu v tvare IBAN (nie je možné vrátenie na adresu poštou!)
Vaše celé kontaktné údaje (Meno, adresa, telefón)

Na vrátenie sumy si predávajúci vyhradzuje lehotu 14 pracovných dní.

Storno objednávky

Objednávky je možné stornovať do 1 hodiny od záväzného objednania:

e-mailom: objednavky@pracovneodevypo.sk
telefonicky na čísle: +421 948 026 919

Zaplatené objednávky je možné stornovať do 1 hodiny od platby:

e-mailom:objednavky@pracovneodevypo.sk
telefonicky na čísle: +421 948 026 919

 

Orgán dozoru

Všeobecným orgánom dozoru nad dodržiavaním povinností predávajúceho voči spotrebiteľovi na vnútornom trhu je Slovenská obchodná inšpekcia.

Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj

ul.Obrancov mieru 6,08001 Prešov 1
odbor výkonu dozoru

tel. č.: 051/7721597
e-mail: pr@soi.sk

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Registrácia – zriadenie účtu

Registrovať a zriadiť účet si môže len osoba staršia ako 18 rokov, právne spôsobilá v plnom rozsahu k právnym úkonom. Prihlasovacie meno nie je možné meniť a nesmie byť hanlivého charakteru ( v  rozpore so zákonom a s dobrými mravmi ). Pri registrácii je používateľ povinný uviesť len pravdivé údaje, meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska, telefónne číslo a e-mail. Registrácia je neprenosná na inú osobu.

Pri registrácii je každý povinný sa oboznámiť s VOP a toto potvrdiť v registračnom formulári. Registráciou dáva súhlas so spracovaním osobných údajov pre potreby prevádzkovateľa.
Odoslaním registrácie vzniká zmluvný vzťah vyplývajúci z VOP medzi prevádzkovateľom a používateľom.
Každému používateľovi bude registráciou zriadená schránka, kam budú odosielané informácie a oznámenia.

Zrušenie a blokácia používateľského účtu

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zrušenia alebo blokovania používateľského účtu hlavne

 v prípadoch

      - porušenia VOP

      - uvedením  nepravdivých  údajov  pri registrácii

      - používanie účtu bolo umožnené tretej osobe, a táto osoba spôsobila škodu, či

        s vedomím používateľa alebo nie, zodpovedá za škodu  používateľ

 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Záverečné ustanovenia

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na prípadnú zmenu či doplnenie obchodných podmienok.
V prípade akýchkoľvek nejasností súvisiacich s týmito obchodnými podmienkami nás môžete kontaktovať pomocou uvedených kontaktov.
Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa  21.3.2022